Algemene voorwaarden

Laats bewerkt op 18 januari 2023

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Flow Consultancy gedane offertes en op door Flow Consultancy gesloten overeenkomsten met haar opdrachtgevers.

Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Dat geldt ook voor eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd. Als Flow Consultancy schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van eventueel afwijkende voorwaarden blijven de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht, ook al wordt dat niet nadrukkelijk gesteld. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten met Flow Consultancy ontlenen.

2. Voorstel en opdrachtbevestiging

In onze opdrachtbevestiging en overeenkomst worden tenminste vastgelegd:

Naam van de opdrachtgever;
Aard en (minimale) duur van de opdracht;
Naam van de opdrachtnemer (zijnde de uitvoerende consultant/Interim Manager);
Omschrijving van de door Flow Consultancy en de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;
Prijzen;
Termijnen van betaling.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Flow Consultancy en de opdrachtgever en, bij gebreke daarvan, doordat Flow Consultancy met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de opdrachtgever aanvangt.

Bij de schriftelijke bevestiging van een opdracht door Flow Consultancy, geldt de inhoud van het voorstel en de factuur als inhoud van de overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.
Wijziging van een overeenkomst kan slechts schriftelijk geschieden.

Voor zover op verzoek van de opdrachtgever overeengekomen wijzigingen vertragingen tot gevolg hebben, komen deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. Prijzen

Alle door Flow Consultancy opgegeven prijzen zijn exclusief en dienen derhalve vermeerderd te worden met, BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij Flow Consultancy en opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. Betaling en zekerheid

Opdrachtgever is Flow Consultancy een vergoeding verschuldigd bestaande uit een in de interim overeenkomst opgenomen bedrag en exclusief BTW.
Als er een pakketprijs is afgesproken met de opdrachtgever zal de vergoeding worden opgesplitst in het aantal afgesproken maanden dat de interim aan het werk zal zijn voor de opdrachtgever. Het afgesproken bedrag declareert Flow Consultancy maandelijks voor de in de voorgaande maand verrichte werkzaamheden.

Als er een uurtarief is afgesproken dient de betaling van het factuurbedrag – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het onbetaalde factuurbedrag aan Flow Consultancy verschuldigd. Blijft de opdrachtgever na aanmaning in gebreke met betaling, dan is Flow Consultancy gerechtigd alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, bestaande uit een bedrag van 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimumbedrag van € 250,- door te berekenen aan de opdrachtgever. Flow Consultancy +31 (0)6 31 68 16 11 Herenmarkt 23 1013 AK Amsterdam.
De opdrachtgever is verplicht het haar gefactureerde binnen 14 dagen na factuurdatum aan Flow Consultancy te voldoen.

Indien sprake is van enig handelen c.q. nalaten door opdrachtgever waardoor Flow Consultancy in de (verdere) uitvoering van haar opdracht wordt gehinderd, laat dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever voor de reeds door Flow Consultancy uitgevoerde werkzaamheden onverlet.
Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval worden alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens Flow Consultancy uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Flow Consultancy gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar, ongeacht of Flow Consultancy terzake betalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Flow Consultancy geleden en te lijden schade.

Flow Consultancy is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren, dan wel aanvullende zekerheid van de opdrachtgever te verlangen.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, daarna ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de lopende rente en de hoofdsommen. Kan een betaling in mindering worden gebracht op meerdere hoofdsommen, dan zal de betaling eerst in mindering worden gebracht op de oudste hoofdsom (enzovoort).

6. Aansprakelijkheid

Flow Consultancy is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door Flow Consultancy gegeven adviezen of door Flow Consultancy verrichtte diensten dan wel vertraging en/of achterwege blijven van adviezen of diensten, door haar opdrachtgever en/of derden mocht worden geleden.

Het hiervoor onder 1. gestelde lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van Flow Consultancy, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag gelijk aan de op grond van de betreffende overeenkomst aan de opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen, exclusief BTW.

Indien en voor zover de in het vorige lid bedoelde overeenkomst leidt tot (regelmatige) facturen over een periode van langer dan drie maanden, zal Flow Consultancy nimmer meer verschuldigd zijn aan de opdrachtgever dan de over de laatste drie maanden, voorafgaande aan de tekortkoming van Flow Consultancy die tot de schade heeft geleid, aan de opdrachtgever ingevolge de betreffende overeenkomst gefactureerde bedragen, exclusief BTW.

De aansprakelijkheid van Flow Consultancy voor schade als gevolg van fouten van een door Flow Consultancy ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derde is beperkt tot het bedrag waartoe de derde Flow Consultancy vrijwaart. Flow Consultancy is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten van een door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde.

Elke aansprakelijkheid van Flow Consultancy vervalt door verloop van één jaar te rekenen vanaf het moment dat de Opdrachtgever bekend wordt met het ontstaan van de schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon.

7. Klachten en reclames

Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Flow Consultancy (al dan niet) uitgevoerde leveringen of werkzaamheden of op facturen, dienen door opdrachtgever terstond doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat opdrachtgever bekend is geworden met de feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot de klacht, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Flow Consultancy zal niet gehouden zijn werkzaamheden, waarop een te laat gemelde klacht betrekking heeft, te herzien, aan te vullen, te verbeteren of over te doen.

Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op. Wederpartij zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

Indien Flow Consultancy door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Flow Consultancy (waaronder ook begrepen, maar niet uitsluitend, het geval dat Flow Consultancy door haar eigen leveranciers om welke reden ook niet tot levering in staat wordt gesteld) na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Flow Consultancy bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

9. Tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever is mogelijk wanneer:
De te vervullen functie/c.q. de uitvoering van de opdracht is komen te vervallen.

10. Geen afstand van recht

Indien één der partijen te eniger tijd verzuimt om nakoming van de overeenkomst af te dwingen, zal dit het recht van die partij om alsnog volledige nakoming te verlangen niet aantasten. Indien één der partijen niet optreedt tegen een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal dit niet worden beschouwd als een afstand van het recht tegen eventuele verdere tekortkomingen op te treden, als een vervallenverklaring van de betreffende bepaling of als een andere aantasting van de rechten uit de overeenkomst.

11. Ontbinding

Onverminderd de overige bepalingen in de algemene voorwaarden kan de overeenkomst door Flow Consultancy worden ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem beslag wordt gelegd, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.


Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Flow Consultancy geleden en te lijden schade.
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met Flow Consultancy gesloten, overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever of diens overlijden, is Flow Consultancy gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door Flow Consultancy geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Flow Consultancy geleden en te lijden schade.

12. Geheimhouding

Partijen verplichten zich zowel vóór als gedurende het bestaan van de overeenkomst, alsook nadat de overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij wiens gegevens het betreft, op geen enkele wijze aan welke derde dan ook enige mededeling te doen van gegevens betreffende bedrijfsaangelegenheden van de andere partij, zulks in de ruimste zin des woords, alsook gegevens betreffende de onderneming en de klanten dan wel het bestaan, de aard en de inhoud van de (concept)overeenkomst.

Het is partijen zonder toestemming van Flow Consultancy niet toegestaan gegevens met betrekking tot Interim Managers, die niet bij opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven, respectievelijk met dezen in contact te treden.

13. Overmacht

Indien de behoorlijke nakoming door één der partijen ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van deze partij komen, waaronder de omstandigheden in lid 3 genoemd, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de overeenkomst(en) met deze partij voor een geheel of voor een overeenkomstig gedeelte te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien de onmogelijkheid tijdelijk is, kan de overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor de andere partij, met dien verstande dat de overeenkomst door de andere partij in ieder geval kan worden ontbonden, indien nakoming gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden onmogelijk is.

Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van één der partijen komen, zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de zaken, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van Flow Consultancy of transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen, alsmede al hetgeen volgens het Nederlandse recht onder overmacht valt.

14. Intellectueel eigendom

De opdrachtgever mag uitsluitend gebruik maken van de handelsnamen, logo's, octrooien, auteursrechten, handelsmerken en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van Flow Consultancy in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. Voornoemde IE-rechten blijven eigendom van Flow Consultancy, dan wel van haar licentiegevers. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flow Consultancy over te gaan tot het publiceren of reproduceren of anderszins gebruiken van de hiervoor vermelde rechten.

Het is de opdrachtgever verboden om van Flow Consultancy verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door het toepasselijke recht.

15. Privacy

Flow Consultancy verwerkt de naam- en adresgegevens van de opdrachtgever in een klantenbestand om de overeenkomst met de opdrachtgever te kunnen uitvoeren en te beheren en om de opdrachtgever vrijblijvend te kunnen informeren, door toezending van informatiemateriaal, folders e.d. op de hoogte te kunnen houden van voor de opdrachtgever interessante ontwikkelingen en diensten van Flow Consultancy.

16. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen Flow Consultancy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten alsmede deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen zullen, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.